Aktualności Wstecz

21paź2022
Odbiory odpadów do 16 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w bieżącym roku kalendarzowym odbiory odpadów będą realizowane maksymalnie do 16.12.2022r.
Wyjątek stanowić będą odbiory oleju przepracowanego – będą one realizowane również w późniejszym terminie.

W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie wskazanego terminu w Państwa planach związanych ze zlecaniem odbiorów odpadów.
W przypadku dużej ilości otrzymanych zleceń z przyczyn logistycznych może nie być możliwa realizacja wszystkich transportów w grudniu, dlatego zachęcamy Państwa do przesyłania zleceń z wyprzedzeniem.

Do 16.12.2022r. będziemy również przyjmować wszystkie dostawy realizowane Państwa transportem, które będą awizowane co najmniej 2 dni przed planowanym terminem przyjazdu.

01sie2022
Przekształcenie spółki Eco-Team

Szanowni klienci!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01-08-2022 roku podmiot Eco-Team Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras S.C. został przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Eco-Team Gospodarka Odpadami Sp z o.o. 

W związku z powyższym wszelkie umowy oraz inne zobowiązania zawarte przez spółkę cywilną będą realizowane przez Eco-Team Gospodarka Odpadami Sp. z o.o. bez konieczności zawierania nowych umów czy aneksów.

Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją dotyczącą przekształcenia dołączoną poniżej.

18mar2021
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015

Szanowni klienci!

Dokładając wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez Eco-Team S.C. usług była na jak najwyższym poziomie, chcieliśmy Państwa poinformować, iż został wdrożony u nas Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, potwierdzony Certyfikatem nr 3127/03/2021/ZSZ/C według standardów ISO 9001 oraz ISO 14001.

Certyfikat do pobrania

04mar2021
Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami !

Szanowni klienci!

Przypominamy o obowiązku złożenia elektronicznie rocznego sprawozdania o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów za rok 2020, za pomocą konta w systemie BDO. Termin składania sprawozdania upływa 15 marca. Jeśli zakończą Państwo prowadzenie działalności, sprawozdanie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Wytwórcy odpadów uzupełniają w systemie BDO Dział I – Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych oraz Dział XI – Informacja o wytworzonych odpadach.

Poniżej znajdą Państwo link do instrukcji krok po kroku jak prawidłowo wypełnić Dział I i XI

04lut2021
Opłata roczna !!!

Szanowni klienci

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty rocznej do końca lutego za dany rok, dla podmiotów posiadających wpis w bazie BDO.

Obowiązek ten dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

 • wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
 • wprowadzania pojazdów,
 • produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
 • wprowadzania na terytorium kraju opon,
 • wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy,
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy.

Brak uiszczenia opłaty rocznej skutkował będzie wykreśleniem z rejestru.

01lut2021
Zmiana organizacyjna związana z bezpiecznym odbiorem, transportem i niszczeniem dokumentów.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w celu optymalizacji realizacji świadczonych przez nas usług oraz zwiększenia satysfakcji naszych Klientów przekazaliśmy zadania realizowane przez firmę Eco-Team Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras SC. związane z bezpiecznym odbiorem, transportem i niszczeniem dokumentów oraz wydaniem certyfikatu po przeprowadzonym procesie zniszczenia do nowo utworzonego podmiotu Eco-Doc Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras Spółka Jawna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 22, KRS:  0000875608,Regon: 387870876, NIP: 6431774844.

Jest to zmiana jedynie organizacyjna, sposób świadczenia usług nie ulegnie zmianie.

Mamy nadzieje, iż powyższe zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem. Z Naszej strony pragniemy zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby usługa pozostawała na najwyższym poziomie, a współpraca przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

02sty2021
Zmiany w przepisach !!!

Szanowni Państwo,

W dniu 01.01.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1742), które nakłada zarówno na wytwórców jak i pozostałych posiadaczy odpadów obowiązki związane z magazynowaniem odpadów jak również ich przekazywaniem. Jednym z wytycznych ww. rozporządzenia jest obowiązek stosowania tzw. etykiet w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych w opakowaniach – workach, pojemnikach, kontenerach, beczkach o pojemności powyżej 5 l.

Umieszczana na opakowaniach etykieta powinna mieć minimalne wymiary: 150 mm szerokości oraz 210 mm wysokości i zawierać następujące informacje: kod i rodzaj magazynowanego odpadu, zawartość opakowania, adres miejsca magazynowania odpadu oraz datę rozpoczęcia magazynowania w danym miejscy, inne informacje dotyczące odpadu.

05mar2020
Oświadczenie !

Firma ECO-TEAM Remigiusz Niesłony, Agnieszka Góras S.C. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. Wyzwolenia 22, oświadcza, że:

 • spełnia wymagania nałożone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) a w związku z tym przedłożył do właściwego organu kompletny wniosek w zakresie zmiany posiadanej decyzji na gospodarowanie odpadami, zgodny z wymaganiami ww. ustaw,
 • postępowanie dotyczące złożonego wniosku w zakresie zmiany decyzji na gospodarowanie odpadami nie zakończyło się wydaniem decyzji odmownej, ani nie pozostało bez rozpatrzenia.

Po uzyskaniu zmiany decyzji w zakresie gospodarowania odpadami firma ECO-TEAM S.C. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie.

07sty2020
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Z dniem 6 stycznia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Poniżej odesłanie do strony sejmowej, na której znajduje się to rozporządzenie:

Zobacz rozporządzenie

01sty2020
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Szanowni Państwo. Z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. W sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zobacz rozporządzenie

08lis2019
Szanowni klienci !!!

Uprzejmie informujemy, że w tym roku nasza firma odbiera odpady tylko i wyłącznie do dnia 13 grudnia. Skrócony czas dostaw / odbiorów podyktowany jest kwestią organizacyjną naszej firmy. Tym samym przepraszamy za utrudnienia i liczymy na zrozumienie. 

04lis2019
Film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów w BDO
04lis2019
Elektroniczne Karty Przekazania Odpadu

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. wystawianie kart przekazania odpadów (KPO) będzie odbywać się  wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy BDO . Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w przekazaniu odpadów. 

Powyższy obowiązek nie dotyczy podmiotów wskazanych w art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701, ze zm.), mianowicie:
1. wytwórców:
• odpadów komunalnych,
• odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
• będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3. podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4. rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Zobacz rozporządzenie

09maj2019
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Z dniem 1 maja 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Poniżej odesłanie do strony sejmowej, na której znajduje się to rozporządzenie:

Zobacz rozporządzenie

19cze2018
Numer Rejestrowy „BDO”

Firma Eco-Team S.C informuje, że dnia 09.03.2018 r uzyskała wpis do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO) pod numerem rejestrowym: 000003016.


Zgodnie z art. 63 ustawy o odpadach, numer rejestrowy należy wpisywać na wszystkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, które tego wymagają, w tym na kartach przekazania odpadu.
Dokument potwierdzajacy wpis jest do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

31mar2017
Zmiana siedziby firmy

Z dniem 1 kwietnia 2017 roku nasza firma zmienia swoją siedzibę.
Nasz nowy adres: 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 22.

02sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR

Z dniem 2 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR:

zobacz rozporządzenie

01sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań:

zobacz rozporządzenie

01sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

zobacz rozporządzenie

01sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów:

zobacz rozporządzenie

01sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:

zobacz rozporządzenie

01sty2015
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów:

zobacz rozporządzenie

21lis2014
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Z dniem 16 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

zobacz rozporządzenie